nr_281

Disclaimer

Hieronder is een vertaalde tekst in originele vorm (schrijfwijze naar typletters) en in moderne vorm te lezen. Beide vertalingen zijn grotendeels tot stand gekomen door gebruik te maken van AI computersystemen. Dit levert een ogenschijnlijk goed resultaat op, maar er moet in gedachten gehouden worden dat deze systemen niet foutloos zijn. De grove lijnen van de teksten zijn goed (voor zover ik heb kunnen controleren), maar in de details kunnen fouten schuilgaan. Houdt hier dus rekening mee en controleer eventueel zelf deze details. Oorspronkelijke bronnen kunnen desgewenst via info@hartstreek.nl opgevraagd worden.

Door de enorme hoeveelheid archiefmateriaal is een complete controle van inhoudelijke fouten nagenoeg onmogelijk, zonder dat dit resulteert in een zeer grote vertraging van dit vertaalproject. Vandaar mijn keuze deze bronnen inclusief eventuele gebreken beschikbaar te stellen.

281 – Acte van overeenkomst ten overstaan van notaris Bernstede tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en Symon Hulsbos en David van Baarle anderzijds betreffende het salaris voor het maken van de vijzelmolens in de Starnmeer. 1647. Authentiek afschrift, 1647

Contract ende quy tausije van sijmen van Hulsebos ende van Baerle vant Mogen setten schroeff Molens aen meer

Also het verscheel ende questie nopende de schroefmolens gestelt op den bedijkkingen vanden starmeer ende ’t kamerhop, tusschen Simon huls-bos als inventeur en octroijant vande schroef melens en d’heer David van Baarle als administrateur van ’t sterfhuis van za: Jan van Baarle eisschers ter eender: Ende d’heeren bedijkers van starmeer ende ’t kamerhop voornt, ter anderer zijden, lange geduurt heeft: Daar in principaal bestaande wat d’voorn Simon Huls-bos en van Baarle, daar voor, souden genieten: So is ’t eintelik daar toe gekomen dat pertijen, namentlik d’voorsz Simon Huls-bos ende David van Baarle, en Sr ijsbrant Janss de lange heem-raat vande voors bedijkingen inden name en van wegen d’heeren bedijkers voornt, door intercessie en tusschen spreken van de E. S.r Adriaan Noroth koopman en Jan Adriaansz leegwater, met elkanderen, finalik zijn overeen gekomen, geaccordeert en verdragen (nadien op d’gemelte saak ende verscheel rijpelik was gelet ende alles, dien angaande, wel over wogen dat de heeren bedijkens van de starmeer en ’t kamerhop voornt, nevens ’t passeren van desen, aande gemelte Simon huls-bos ende David van Baarle, voor Hen pretentie sullen geven en betalen, d’som van vier hondert en ’t sestig kars guldens en meerder niet. Met dese conditie dat d’voors heeren bedijkers sullen vermogen hare molens op d’ voors bedijkingen der Starmeer en ’t Kamerhop met schroeven te maken end to gebruiken na hen wel gevalle. Sonder einge tegenspraak of molestatie van de voors octroijant en David van Baarle in qualite als voren. Ende zullen hier mede allen pretentien van pertijen ten weder zyden cesseren, doot ende te niet sijn sonder argelist. Ten oirconde dezen bij pertijen in qualite als voren, ende d’gemelte intercesseurs, met eigen handen, ondergess ter presentie van d’ondergesz Notaris in Amsterdam.

Den agtsten januarij 1647
De minute van defen onder mij Notario berustende is onderteckent Sijmon hulsebos, David van Baerle, IJsbrant Jansz de lange, Adriaan Noirot, Jan Adriaansz leeg water, mij pnt. ende P. Carelsz N. L.

Quod attes tor rogatus

Carelsz N.L.

Ick Ouderschreven bekenne de bovenstaende somme van vierhondert t’sestich guldens van d’heer Renier pauw te hebben ontfangen,
Desen februarij 1647
David van Baerle

Gemoderniseerd


281 – Acte van overeenkomst ten overstaan van notaris Bernstede tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en Symon Hulsbos en David van Baarle anderzijds betreffende het salaris voor het maken van de vijzelmolens in de Starnmeer. 1647. Authentiek afschrift, 1647

Contract en kwijtschelding van Simon Hulsebos en van Baerle inzake het recht schroefmolens te plaatsen aan de Starnmeer.


Omdat het geschil en de kwestie over de schroefmolens op de bedijkingen van de Starnmeer en het Kamerhop, tussen Simon Hulsbos als uitvinder en octrooihouder van de schroefmolens en de heer David van Baarle als beheerder van het nalatenschap van wijlen Jan van Baarle, eisers aan de ene kant: En de heren bedijkers van de Starnmeer en het Kamerhop, aan de andere kant, lange tijd heeft geduurd: Deze zaak draaide voornamelijk om wat Simon Hulsbos en Van Baarle hiervoor zouden ontvangen: Uiteindelijk zijn de partijen, namelijk Simon Hulsbos en David van Baarle, en Sr. IJsbrant Jansz de Lange, heemraad van de genoemde bedijkingen, namens en wegens de heren bedijkers, met bemiddeling en tussenkomst van de heer Adriaan Noroth, koopman, en Jan Adriaansz Leegwater, definitief tot overeenstemming gekomen en hebben zij afgesproken en overeengekomen (aangezien de zaak en het verschil grondig waren bekeken en alles goed was overwogen) dat de heren bedijkers van de Starnmeer en het Kamerhop bij deze aan Simon Hulsbos en David van Baarle voor hun aanspraak zullen geven en betalen, het bedrag van vierhonderd zestig carolusguldens en niet meer. Met de voorwaarde dat de genoemde heren bedijkers hun molens op de genoemde bedijkingen van de Starnmeer en het Kamerhop met schroeven mogen maken en gebruiken naar hun eigen believen. Zonder enige tegenwerking of molestatie van de genoemde octrooihouder en David van Baarle in genoemde hoedanigheid. En hiermee zullen alle aanspraken van beide partijen ophouden, dood en tenietgedaan zijn zonder kwade trouw. Dit document is door de partijen in genoemde hoedanigheid, en de genoemde bemiddelaars, met eigen hand ondertekend in aanwezigheid van de ondergetekende notaris in Amsterdam.

Op acht januari 1647 Het originele document, berustend bij mij notaris, is ondertekend door Simon Hulsbos, David van Baarle, IJsbrant Jansz de Lange, Adriaan Noroth, Jan Adriaansz Leegwater, mijzelf en P. Carelsz, notaris.

Dit bevestig ik op verzoek.

Carelsz, notaris.

Ik, ondergetekende, erken het bovengenoemde bedrag van vierhonderd zestig guldens van de heer Renier Pauw te hebben ontvangen. In februari 1647 – David van Baarle

Geplaatst op: 13 maart 2024
Martijn Jongens

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *